Kvalitet och Miljö

» Company » Kvalitet och Miljö

Kvalitetspolicy
PQR ska erbjuda lösningar som bidrar till utveckling av kvalitet.
PQR:s målsättning är att leverera bästa möjliga rådgivning med jämn och hög kvalitet som uppfyller och förverkligar kundernas uttalade behov och förväntningar.

Miljöpolicy
PQR ska erbjuda lösningar som bidrar till långsiktigt hållbar utveckling.
Inom PQR arbetar vi kontinuerligt med att öka vårt kunnande och utveckla våra arbetsmetoder så att kundens och samhällets miljökrav tillgodoses och vidareutvecklas.

Kvalitetsledningssystem
För att säkerställa vår kvalitetspolicy har PQR upprättat ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enl. SS-EN ISO 9001:2015. Vårt kvalitetsledningssystem hjälper oss med systematisk effektivisering av leveranser och tjänster till våra kunder. Verksamheten utvecklas genom ständig återkoppling och ständiga förbättringar. Det leder till ökad kundtillfredsställelse, större förtroende och högre kompetens.
PQR´s kvalitetsledningssystem genomsyrar samtliga delar av verksamheten, ställer tydliga krav och mål på hela organisationen. Nyckeltal och mätbarhet i samtliga uppdragskeden säkerställer att avvikelser fångas upp så tidigt som möjligt.

Miljöledningssystem
För att säkerställa vår miljöpolicy har PQR upprättat ett miljöledningssystem som är certifierat enl. SS-EN ISO 14001:2015. Miljöledningssystemet är ett stöd för att systematiskt förbättra och effektivisera produktens och verksamhetens miljö- och resurspåverkan. Samtidigt hjälper det oss att kostnadseffektivt minska kunders miljöpåverkan och på så vis bidra till en bättre miljö. PQR skall långsiktigt verka för en minimerad användning av ändliga resurser och miljöpåverkande ämnen. PQR lägger stor vikt vid val av material och arbetsmetoder vid utformning av byggnader och dess tekniska system.

PQR-logo

USA Headquaters
PQR International
1717 Arts Plaza #1904
Dallas, TX 75201

CONTACT US